به نظرتون؟

عکس خفن

به نظر شما کدام یک از موارد زیر صحیح است :

1ـ ماشین دستشویی داشته تو جوب سرپاش کردن ؟


2ـ میخواسته ماشینو تو جوب بشوره ؟


3ـ اومده از جوب بپره پاش لیز خورده ؟


4ـ رانندش خانوم بوده   میخواسته پارک دوبل کنه؟


5ـ از ماشین جای پل استفاده میکنن ؟

6. هر جمله دوس دارین مربوط به این تصویر بنویسید به غیر از این 6تا 
/ 0 نظر / 9 بازدید